Chapeau Woonkringen

Kernthema: Continuïteit en risicobeheersing

Nu via de Wmo, straks ook via de Wlz 

In het parlement wordt een wetsvoorstel voorbereid tot wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz), waardoor in de toekomst ook mensen die langdurige zorg nodig hebben vanwege hun psychische problematiek, in aanmerking komen voor financiering van de zorg op basis van de Wlz. Bij financiering via de Wlz moet onderscheid gemaakt worden tussen die mensen die voortdurend een klinische omgeving om zich heen nodig hebben, omdat de behandeling permanent aanwezig moet zijn, en mensen voor wie de behandeling niet ter plaatse aanwezig hoeft te zijn maar die zij ook 'ambulant' kunnen ontvangen.

Wat Chapeau betreft, maakt het weinig of geen verschil voor de manier waarop met de bewoners wordt omgegaan of de faciliteiten waar zij behoefte aan hebben. Ook als je langdurig getroffen wordt door psychische problematiek, wil je toch zo zelfstandig mogelijk wonen, met zo veel mogelijk aansluiting op 'de samenleving'.

In het onderstaande spreken we alleen over de Wmo, maar het zelfde kan gelden voor mensen met een langdurige (Wlz) indicatie.

Hoofddoelen van de Wmo

De Wmo doet een beroep op de burger om zo veel mogelijk zelf, of met inschakeling van zijn sociale omgeving, te voorzien in de zorgbehoeften die bij hem opkomen. De verstrekking van Wmo ondersteuning door de gemeente moet daarbij behulpzaam zijn. Zowel via de verstrekking van Hulp in Natura, als bij de financieringsvorm Persoonsgebonden budget, wordt zo veel mogelijk uitgegaan van

  • Eigen regie
  • Zelfbeschikking
  • Kwaliteit van leven
  • Vermindering van de afhankelijkheid.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft dit in een van de behandelingen in de Tweede kamer, van de voortgang in de uitvoering van het persoonlijk budget, nog eens duidelijk verwoord, getuige het volgende beeldfragment: Staatssecretaris van Rijn over PGB

Inschakeling mantelzorgers en vrijwilligers bij Beschermd wonen

Het 'Beschermd wonen' is in de Wmo gedefinieerd als het 'wonen in een accommodatie van een instelling'. Daardoor leeft bij veel partijen de gedachte dat het Beschermd wonen alleen in een 'intramurale' setting kan worden geleverd. Een intramurale setting (wonen op een instellingsterrein) staat echter in de weg aan de bovengenoemde hoofddoelen.

GGz-instellingen hebben grote moeite om rondom het zelfstandig wonen van mensen met psychische problematiek de hulp georganiseerd te krijgen van mantelzorgers en vrijwilligers. De werkwijze van Chapeau Woonkringen is er nu juist helemaal op gericht om die inschakeling mogelijk te maken, in samenwerking met professionele zorgaanbieders.

Een belangrijke zorg bij de inschakeling van mantelzorgers en vrijwilligers betreft de continuïteit en de beheersing van de aan de organisatie van het beschermd wonen inherente risico's. Juist op dit terrein heeft Chapeau Woonkringen een aantal maatregelen getroffen, die die inschakeling verantwoord maken, vanuit de oogpunten van risicobeheersing en continuïteit. Voor dat doel is in de loop van de tijd een afsprakenkader geschapen, dat u hier kunt downloaden. Organisatie van woonvoorzieningen voor Beschermd wonen via Chapeau Woonkringen is daarmee voor alle betrokken partijen verantwoord mogelijk. Lees hier ook de reactie van de staatssecretaris op dit afsprakenkader en onze activiteiten.

 

Leidraad Woonkringen

 

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk